search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 25 Mar 2024
 • ·
 • Sustainability

W tym roku Cellnex po raz kolejny zrealizował działania zaplanowane na 2023 r. w ramach planu ESG Master Plan

W tym roku Cellnex po raz kolejny zrealizował działania zaplanowane na 2023 r. w ramach planu ESG Master Plan

 • Firma zakończyła rok z 90% zgodnością z głównym planem ESG.
 • Plan został zaktualizowany w 2023 r. w oparciu o podwójną analizę istotności i z uwzględnieniem nowych przepisów UE.
 • Fundacja Cellnex konsoliduje dwie inicjatywy – Cellnex Bridge, program akceleracji startupów oraz “Youth Challenge”, projekt który obecnie funkcjonuje w ośmiu krajach.

Barcelona, 25 marca 2024 r. Cellnex, wiodący europejski operator bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, kontynuuje swoje zaangażowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Jak wynika ze zintegrowanego raportu rocznego, większość celów określonych w ESG Master Plan 2021-2025 została pomyślnie osiągnięta w 2023 r. – postęp wyniósł 99% w zakresie planowania i 90% we wdrażaniu działań określonych na 2023 r.

ESG Master Plan 2021-2025 to pięcioletni plan oparty na sześciu strategicznych osiach (zarządzanie, ludzie, społeczeństwo, środowisko i łańcuch wartości) oraz jednej przekrojowej dotyczącej komunikacji, świadomości, szkoleń i działań w zakresie relacji z interesariuszami. Plan ma zastosowanie do wszystkich krajów, w których działa Cellnex, co pokazuje znaczenie ESG w firmie. Plan został poddany przeglądowi w 2023 r. w celu aktualizacji działań na lata 2023-2025. Aktualizacja ta opierała się na podwójnym badaniu istotności i uwzględniała nowe przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Àngels Ucero, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i dyrektor Fundacji Cellnex, zauważyła, że “zaangażowanie Cellnex w zrównoważony rozwój nadal stanowi podstawę naszej strategii korporacyjnej we wszystkich obszarach i jednostkach grupy. Nasze zaangażowanie wykracza poza zwykłe osiąganie zaplanowanych celów, ponieważ dążymy do włączenia zrównoważonego rozwoju do naszej codziennej działalności. Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy do tej pory i pozostajemy zaangażowani w ciągłą ewolucję w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości”.

Ponadto Cellnex stale poprawia swoje wyniki w rankingach zrównoważonego rozwoju (CDP, FTSE4Good, MSCI, Sustainalytics). W 2023 r. S&P Global uznał Cellnex za jedną z głównych firm w sektorze telekomunikacyjnym pod względem zrównoważonego rozwoju, włączając ją po raz pierwszy do Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe), indeksu porównawczego na poziomie europejskim, a także do Yearbook 2024. Ponadto, piąty rok z rzędu, firma otrzymała ocenę “A” i została uznana przez CDP za “Lidera Zaangażowania Dostawców”.

Podobnie, w Sustainalytics ESG Risk Rating znalazła się wśród 1% najlepszych firm w sektorze telekomunikacyjnym i wśród 4% wszystkich firm ocenianych na całym świecie pod względem zrównoważonego rozwoju. Ecovadis przyznał również Cellnex platynowy medal za cele osiągnięte w zakresie zrównoważonego rozwoju, co zostało osiągnięte przez zaledwie 1% wszystkich firm.

Ład korporacyjny: Zapewnienie świadomości naszego odpowiedzialnego sposobu działania

Cellnex pracuje nad wdrożeniem i konsolidacją najlepszych praktyk ładu korporacyjnego, zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla spółek giełdowych. Zgodnie z tymi celami firma zatwierdziła lub zaktualizowała różne polityki korporacyjne, takie jak Polityka Zakupów, Kodeks Etyki, Polityka Ochrony Środowiska i Zmian Klimatu czy Polityka Wynagradzania Dyrektorów. W 2023 r. Cellnex zmodyfikował inne regulacje wewnętrzne: Kodeks postępowania dostawców, funkcję inspektora ds. zgodności z przepisami karnymi i system dyscyplinarny.

Zgodność z celami ustanowionymi w głównym planie ESG Cellnex jest teraz rzeczywistością, ponieważ wszystkie cele ustanowione na lata 2024 i 2025 w zakresie zarządzania zostały osiągnięte. Kobiety stanowią 54% składu Rady Dyrektorów (cel na 2025 r.: 40%); członkowie niewykonawczy stanowią 92% składu Rady Dyrektorów (cel na 2025 r.: 90%), a odsetek niezależnych członków Rady Dyrektorów wynosi 69% (cel na 2025 r.: 60%).

W perspektywie średnioterminowej kamienie milowe wyznaczone przez firmę obejmują ciągłe kampanie uświadamiające na temat wszelkich działań związanych z etyką i zgodnością; dostosowanie modelu raportowania informacji do nowych standardów CDRS i EFRAG, wdrożenie modelu ciągłości działania w skali globalnej, który obejmuje wszystkie jednostki biznesowe i rynki, na których działa.

Ludzie: Wspieranie talentów, różnorodność i integracja

W ostatnich latach firma doświadczyła gwałtownego wzrostu biznesowego, co doprowadziło do znacznej ekspansji jej europejskiego zasięgu i bardziej złożonego zarządzania, przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych produktów, usług i rozwiązań. Cellnex przeznacza znaczne zasoby na wsparcie i wzmocnienie różnych zespołów w celu wzmocnienia swojej obecności w krajach, w których prowadzi działalność. W związku z tym w 2023 r. firma rozpoczęła różne kampanie uświadamiające i warsztaty, inwestując znaczną liczbę godzin szkoleniowych w kwestie EDI (Equity, Diversity and Inclusion) i zwiększyła swoją widoczność, aby nagłośnić swoją rolę jako pracodawcy, jednocześnie czyniąc postępy w realizacji celów społecznych, które są uznawane zewnętrznie przez wskaźniki zrównoważonego rozwoju i ratingi (Bloomberg Gender Equality Index 2023).

Poczyniono również postępy w osiąganiu celów ESG Master Plan ustanowionego na 2023 rok. Kobiety stanowią 30% kadry, co było celem wyznaczonym na 2025 r.; podczas gdy awans zawodowy kobiet wynosi 52%, w porównaniu z celem na 2025 r. wynoszącym 40%; pozytywne wyniki dotyczące przywództwa integracyjnego w ankiecie pracowniczej Pulse wynoszą 78%, podczas gdy cel na 2025 r. wynosił od 75% do 80%; łącznie 57% wakatów zostało obsadzonych przez talenty Cellnex z różnych krajów; a odsetek zaangażowania pracowników we wszystkich krajach biorących udział w działania wolontariackie wynosi 7%, co również przekracza cel zaplanowany na 2025 r.

Patrząc w przyszłość, Cellnex zamierza skonsolidować nową organizację i jej nowe sposoby pracy, które są zgodne z obecną strategią Cellnex; nadal wspierać przywództwo jako priorytet; promować globalną mobilność wewnętrzną i definiować plany działania w oparciu o wyniki badania zaangażowania pracowników z 2023 roku. W swoim zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa firma wyznaczyła sobie kamienie milowe w postaci dalszego konsolidowania i wzmacniania wsparcia dla inicjatyw w zakresie cyfryzacji i modernizacji.

Środowisko: Rozwój z długoterminowym podejściem do zrównoważonego środowiska

Jednym z głównych celów ESG Master Plan firmy Cellnex jest dalszy rozwój z długoterminowym zrównoważonym podejściem do środowiska. W ramach zaangażowania firmy w ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu, Cellnex dostosował swój model biznesowy, aby uwzględnić pomiar, redukcję i łagodzenie skutków powodowanych przez jej działalność, które mogą mieć wpływ na środowisko i różnorodność biologiczną obszarów, na których prowadzi działalność.

Pod względem środowiskowym w 2023 r. Cellnex opracował raport TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) w celu oceny zależności i wpływu na kapitał naturalny; opublikował czwarty raport dotyczący środowiska i zmian klimatu w celu zwiększenia przejrzystości wyników w zakresie ochrony środowiska; a planowane cele w zakresie redukcji emisji zostały osiągnięte. Firma stworzyła również plany mobilności dostosowane do konkretnych potrzeb biur Cellnex w Hiszpanii i zaktualizowała Plan Transformacji Energetycznej w ramach ESG Master Plan.

Cellnex pozostaje zaangażowany w osiągnięcie neutralności węglowej do 2035 roku i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. W perspektywie średnioterminowej proponuje aktualizację Planu adaptacji do zmian klimatu, przeprowadzenie wstępnej oceny śladu biologicznego i dalszą współpracę z łańcuchem dostaw przy obliczaniu śladu węglowego w celu poprawy przejrzystości i jakości danych.

Fundacja Cellnex

Od momentu powstania w 2011 roku, Fundacja Cellnex aktywnie reprezentuje i promuje zaangażowanie Cellnex w niwelowanie różnic cyfrowych, społecznych i terytorialnych. Fundacja stała się dynamicznym narzędziem promującym zaangażowanie społeczne Cellnex i zapewniającym zróżnicowaną wartość poprzez działania skierowane do ludzi i oparte na technologicznych rozwiązaniach łączności zgodnie z modelem biznesowym firmy.

W 2023 r. Fundacja Cellnex uruchomiła trzecią edycję programu akceleracyjnego Cellnex Bridge dla startupów o wpływie społecznym i program Youth Challenge – inicjatywę wolontariatu korporacyjnego Cellnex skierowaną do młodych ludzi w trudnej sytuacji, która w tym roku rozszerzyła się na osiem krajów (Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Polska, Irlandia, Wielka Brytania i Holandia).

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj