search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 29 Feb 2024
 • ·
 • Finance

Przychody Cellnex w 2023 r. przekraczają 4 mld EUR

Wyniki finansowe 2023

Odnotowano wzrost EBITDA (+14%) spowodowany wzrostem organicznym (+6,4%) i konsolidacją geograficzną Spółki

Dodatnie wolne przepływy pieniężne w wysokości 150 mln EUR, co oznacza realizację celu wyznaczonego na 2024 r. przed terminem

Spółka Cellnex zmniejszyła zadłużenie netto o 200 mln EUR w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 r. i podtrzymuje zobowiązanie do uzyskania ratingu klasy inwestycyjnej S&P w 2024 r.

Cellnex zorganizuje w dniu 5 marca w Londynie Dzień Rynków Kapitałowych, podczas którego poinformuje rynek o swoich strategicznych priorytetach, planie działania i celach w perspektywie krótko- i średnioterminowej

 • Wskaźniki finansowe za rok 2023[2] odzwierciedlają siłę działalności organicznej i konsolidację zasięgu geograficznego Grupy:
   • Przychody[3]: 4053 mln EUR (wobec 3499 mln EUR w 2022 r.).
    • 3659 mln EUR po wyłączeniu refakturowania cen energii (wobec 3180 mln EUR w 2022 r.) +15%
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA: 3008 mln EUR (wobec 2630 mln EUR w 2022 r.) +14%.
 • Cykliczne lewarowane wolne przepływy pieniężne (RLFCF): 1545 mln EUR (wobec 1368 mln EUR w 2022 r.) +13%.
 • Wolne przepływy pieniężne: 150 mln EUR (wobec -1115 mln EUR w 2022 r.).
 • Mocny wzrost organiczny: +6,4% punktów obecności w stacjach bazowych grupy.
 • Zadłużenie finansowe netto[4]wynosi 17 287 mln Obecnie 76% zadłużenia jest powiązane ze stałą stopą procentową.
 • Spółka osiągnęła główne cele ustalone na 2023 r. w Głównym planie ESG na lata 2021–2025 w obszarze ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego i została ujęta w zawężonym indeksie Dow Jones European Sustainability Index (DJSI). Cellnex jest pierwszym i jedynym operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej ujętym w tym indeksie, nie tylko na poziomie europejskim, ale także globalnym.

Barcelona, 29 lutego 2024 roku. Spółka Cellnex Telecom przedstawiła wyniki na zamknięcie roku obrotowego 2023. Przychody wyniosły 4053 mln EUR (+16%), a skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł do 3008 mln EUR (+14%), co wraz ze wzrostem organicznym (+6,4%) odzwierciedla konsolidację zasięgu geograficznego.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 150 mln EUR w porównaniu z -1115 mln w tym samym okresie poprzedniego roku, głównie wskutek sprzedaży stacji bazowych we Francji, będącej realizacją środków zaradczych przewidzianych przez francuski organ nadzorujący konkurencję po przejęciu spółki Hivory w 2021 r.

Amortyzacja (+10% w porównaniu z 2022 r.) i koszty finansowe (+11% w porównaniu z 2022 r.) powiązane z nabytymi przez Grupę aktywami, spowodowały ujemny wynik księgowy netto w wysokości -297 mln EUR.

Anne Bouverot, przewodnicząca Rady dyrektorów Cellnex, powiedziała: „Rok 2023 był rokiem transformacji w Cellnex. Pod koniec 2022 r., po latach znaczącego wzrostu poprzez fuzje i przejęcia, ogłosiliśmy „kolejny rozdział”, aby skupić się na integracji tych przejęć i przyspieszeniu wzrostu organicznego. Wprowadzono kilka znaczących zmian w ładzie korporacyjnym, aby wbudować tę nową wizję w nasze fundamenty. W marcu zarząd powołał mnie na stanowisko przewodniczącej, a w czerwcu Marco Patuano został mianowany nowym dyrektorem wykonawczym podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy. Od tego czasu Spółka zintensyfikowała realizację tego rozdziału, przekazując większą odpowiedzialność krajom w ramach nowego modelu organizacyjnego, realizując selektywne transakcje sprzedaży i nadal osiągając dobre wyniki finansowe”.

Marco Patuano, Dyrektor wykonawczy spółki Cellnex, stwierdził: „W 2023 r. spółka Cellnex odnotowała doskonałe wyniki handlowe i konsekwentne działania operacyjne, korzystne przychody i wskaźnik EBITDA, a dodatnią wartość wolnych przepływów pieniężnych uzyskaliśmy wcześniej niż przewidywaliśmy. Udało nam się osiągnąć nasze cele finansowe i KPI branżowe dzięki zarówno inteligentnej kontroli wydatków inwestycyjnych, jak i ścisłej i zdyscyplinowanej kontroli naszej struktury kosztów. W ciągu roku poczyniliśmy duże postępy w zakresie zmniejszania zadłużenia dzięki zbyciu stacji bazowych we Francji i realizacji transakcji ze Stonepeak w krajach skandynawskich”.

Marco Patuano dodał: „Chętnie podzielimy się ze społecznością inwestorów informacjami o przyszłości spółki Cellnex oraz naszym planem „Next Chapter” 5 marca w Londynie podczas zbliżającego się Dnia Rynków Kapitałowych. Doskonałość operacyjna i realizacja wyników pozostają wśród naszych priorytetów. Więcej informacji pojawi się za kilka dni”.

 

Selektywna strategia zbycia udziałów zgodna z planem działania Spółki

W 2023 r. spółka Cellnex sfinalizowała sprzedaż 2353 stacji bazowych we Francji na rzecz Phoenix Tower International (PTI) i spółki joint venture, w której skład wchodzą PTI oraz Bouygues Telecom, realizując środki zaradcze nałożone przez francuski organ nadzorujący konkurencję po przejęciu spółki Hivory w 2021 r. Spółka Cellnex uzyskała za sprzedaż tych aktywów kwotę 631 mln EUR, do których w 2024 roku planuje dodać jeszcze 360 mln EUR po zakończeniu przenoszenia około 870 pozostałych stacji bazowych.

Podobnie w listopadzie spółka sfinalizowała transakcję ze Stonepeak na sprzedaż 49% akcji w Cellnex Sweden i Cellnex Denmark za 730 mln EUR – co stanowi równowartość 24-krotności 2024E EBITDAaL.

Zgodnie ze strategią skupiania się na działalności związanej z wieżami telekomunikacyjnymi (działalność podstawowa) i powiązanymi aktywami, spółka Cellnex sfinalizowała umowę sprzedaży swojej jednostki biznesowej zajmującej się sieciami prywatnymi na rzecz Boldyn Networks, obejmującej głównie Edzcom – fińską spółkę zależną Grupy specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu łączności przeznaczonych dla sieci prywatnych w kompleksach i środowiskach przemysłowych.

Spółka Cellnex kontynuuje ocenę możliwości spieniężenia innych aktywów w celu krystalizacji wartości i przyspieszenia procesu osiągania klasy inwestycyjnej S&P.

 

Struktura finansowa

 • Zadłużenie netto Grupy – z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu – wyniosło 17 287 mln EUR (wobec ok. 17 475 mln EUR w III kwartale 2023 r.). Obecnie 76% zadłużenia jest objęte stałą stopą procentową.
 • W lipcu Spółka zakończyła emisję obligacji zamiennych na kwotę 1 mld EUR z terminem zapadalności w 2030 r. w celu odkupienia obligacji zamiennych na kwotę 800 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r., tym samym przedłużając terminy zapadalności zadłużenia, zwiększając cenę konwersji i redukując rozcieńczenie wolnych przepływów pieniężnych za akcję.
 • Spółka Cellnex dysponuje obecnie płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) na kwotę około 4588 mln EUR.
 • Całkowita wysokość opodatkowania spółki Cellnex (podatki własne, podatki podmiotów zewnętrznych) w roku obrotowym 2023 – stosując kryterium gotówkowe wg metodologii OECD– wynosiła 465 mln EUR. Z tej kwoty 269 mln odpowiada podatkom własnym i obejmuje zasadniczo podatki od zysku, podatki lokalne, opłaty i składki na ubezpieczenie społeczne. Od 2020 r. Spółka postępuje zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk podatkowych i prezentuje Roczny raport przejrzystości podatkowej.
 • Cellnex utrzymuje przyznany przez agencję Fitch rating na poziomie inwestycyjnym (BBB-) z prognozą stabilną. Tymczasem rating S&P to BB+ z pozytywną prognozą dla spółki.

 

Linie biznesowe i główne wskaźniki okresu

 • Usługi infrastrukturalne dla operatorów sieci komórkowych (telecom infrastructure services, TIS) przyniosły 91% przychodów (3685 mln), co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z 2022 r.
 • Działalność w sektorze infrastruktury nadawczej przyniosła 6% przychodów (230 mln EUR).
 • Działalność związana z sieciami bezpieczeństwa i sieciami służb ratunkowych oraz rozwiązaniami w zakresie inteligentnego zarządzania infrastrukturą miejską (MCPN i IoT oraz Smart Cities) przyniosła 3% przychodu, dając łącznie 138 mln EUR.
 • Na dzień 31 grudnia spółka Cellnex posiadała łącznie liczbą 113 175 sprawnych stacji bazowych (bez uwzględniania 16 080 stacji bazowych, których uruchomienie jest przewidywane do 2030 r.): 23 737 we Francji, 22 160 we Włoszech, 16 040 w Polsce, 13 218 w Wielkiej Brytanii, 10 535 w Hiszpanii, 6541 w Portugalii, 5487 w Szwajcarii, 4616 w Austrii, 4104 w Holandii, 3114 w Szwecji, 1985 w Irlandii i 1638 w Danii; do których powinniśmy dodać 9678 węzłów DAS i stacji bazowych o małej mocy.
 • Wzrost organiczny punktów obecności w stacjach bazowych wynosił +6,4% względem roku 2022, z czego 3,2% pochodziło z nowych kolokacji w istniejących stacjach bazowych (łącznie 4688), z Portugalią i Włochami na czele w tym obszarze , a 3,2% pochodzi z uruchomienia 4473 nowych stacji bazowych w tym okresie, głównie dzięki postępom programów BTS (Built-to-Suit) we Francji, Włoszech i w Polsce.

 

O Cellnex Telecom

Cellnex jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, który umożliwia operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współużytkowania, pomagając zmniejszyć bariery dostępu dla nowych operatorów i poprawić usługi w najbardziej odległych zakątkach. Cellnex zarządza portfelem około 138 000 lokalizacji – w tym prognozowanymi wdrożeniami do 2030 roku – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych i jest częścią selektywnych indeksów IBEX 35 i EuroStoxx 100. Jest również obecna w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, takich jak CDP, Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI.

 

 

[1] W tym ponowne rozliczenia z tytułu refakturowania cen energii

[2] Dokument Excel z odnośnymi danymi jest dostępny na stronie www.Cellnex.com

[3] Odpowiada zyskowi na działalności operacyjnej pomniejszonemu o zaliczki dla klientów. Zob. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2023 r.

[4]Z wyłączeniem zobowiązań leasingowych

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj