close icon
close icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Select your country
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
English
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
English
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
English
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 11 Nov 2022
 • ·
 • Finance

Cellnex zamyka pierwsze dziewięć miesięcy roku z ponad 45% wzrostem przychodów, EBITDA i cyklicznych przepływów pieniężnych

Wyniki za okres od stycznia do września 2022 r.

Spółka dąży do uzyskania ratingu na poziomie klasy inwestycyjnej (BBB-) od S&P Global Ratings i utrzymania takiego ratingu nadanego przez Fitch.

Spółka poinformowała także o zamknięciu transakcji nabycia masztów telekomunikacyjnych CK Hutchison w Wielkiej Brytanii.

 

 • Główne wskaźniki finansowe [1] nadal odzwierciedlają wpływ zwiększającego się zasięgu geograficznego spółki – po przyłączeniu stacji bazowych przejętych w 2021 r. – oraz siłę działalności organicznej Grupy:
  • Przychody [2] osiągnęły wartość 2,572 mld EUR (wobec 1,76 mld EUR za dziewięć miesięcy 2021 r.); skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 1,937 mld EUR (wobec 1,334 mln EUR za dziewięć miesięcy 2021 r.); zaś wolne oraz cykliczne lewarowane przepływy pieniężne – 967 mln EUR (wobec 660 mln EUR za dziewięć miesięcy 2021 r.)
  • Mocny wzrost organiczny: +5,7% w zakresie punktów obecności (ang. Points of presence) (o 19% większy zasięg geograficzny).
  • Zaległe zamówienia (uzgodniona przyszła sprzedaż) obejmujące transakcję dotyczącą CK Hutchison w Wielkiej Brytanii, mają wartość 110 mld EUR.
  • Potwierdzona perspektywa na rok obrotowy 2022 z przychodami na poziomie od 3,405 do 3,455 mld EUR, EBITDA od 2,610 do 2,660 mld EUR oraz 36% wzrost wolnych i cyklicznych przepływów pieniężnych (1,315–1,345 mld EUR).[3]
 • Osiągnięto porozumienie z operatorem sieci komórkowej Digi dotyczące wdrożenia 2000 punktów obecności w stacjach bazowych Cellnex w Portugalii do końca 2023 roku.
 • Zadłużenie finansowe netto [4] – po zamknięciu transakcji z CK Hutchison w Wielkiej Brytanii wynosi 17,1 mld EUR. 77% zadłużenia jest objęte stałą stopą procentową.
 • Po zamknięciu transakcji z CK Hutchison w Wielkiej Brytanii Cellnex wykazuje płynność (gotówka i niewykorzystane instrumenty kredytowe) na poziomie 4,3 mld EUR.
 • Zarząd zatwierdził wypłatę dywidendy w wysokości 0,03518 EUR na akcję, która obciąży kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, ze skutkiem na dzień 24 listopada.
 • Indeks zrównoważonego rozwoju określony w ramach Publicznego sprawozdania o infrastrukturze GRESB potwierdza wiodącą pozycję spółki Cellnex w swoim sektorze wśród 25 spółek objętych rankingiem w dziedzinie przejrzystości działań z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (environmental, social and governance; ESG).

Barcelona, 11 listopada 2022 r. – spółka Cellnex Telecom przedstawiła wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku. Przychody wyniosły 2,572 mld EUR (+46%), a skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł do 1,937 mld EUR (+45%), co – wraz ze wzrostem organicznym – odzwierciedla skutek konsolidacji aktywów nabytych przez Grupę w 2021 roku. Wolne i cykliczne lewarowane przepływy pieniężne wyniosły 967 mln EUR (+46%).

Wynik księgowy netto był ujemny i wyniósł -255 mln EUR z powodu wyższych kosztów amortyzacji (wzrost o 52% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2021) i kosztów finansowych (wzrost o 28% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2021), co było związane z konsolidacją i integracją przejęć oraz wynikającą z tego ekspansją geograficzną Grupy.

Tobias Martinez, Dyrektor Wykonawczy spółki Cellnex, powiedział: – W trzecim kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki na skutek wzrostu organicznego. Dzięki dotychczasowym sukcesom w zakresie integracji przejmowanych przedsiębiorstw na przestrzeni miesięcy i lat nadal osiągamy dwucyfrowe wzrosty przychodów, wskaźnika EBITDA oraz cyklicznych przepływów pieniężnych. Daje nam to pewność, że uda nam się osiągnąć nasze cele na ten rok. Pozwolę sobie równocześnie podkreślić, że trzymamy się naszych wytycznych określonych na 2025 rok, a jednocześnie skupiamy naszą uwagę na bilansie, czego wyrazem jest dążenie do uzyskania statusu klasy inwestycyjnej (rating BBB-) od agencji S&P.

Dyrektor Wykonawczy spółki Cellnex dodaje: – W perspektywie średnioterminowej widzimy dodatkowe czynniki wzrostu mające swój początek w planach budowy ponad 21 000 nowych stacji bazowych do 2030 roku dla naszych dotychczasowych klientów, jak również istotny potencjał w najważniejszych obszarach wzrostu. Spodziewamy się zwiększonego zapotrzebowania w zakresie technologii doprowadzania światłowodów do wież (ang. Fibre-to-the-Tower, FTTP), systemów anten rozproszonych (ang. distributed antenna system, DAS), projektów łączności dla transportu, brzegowych centrów danych oraz projektów współdzielenia sieci aktywnej (sieci dostępu radiowego, RAN), czego wyrazem jest nasza umowa zawarta z operatorem Polkomtel w Polsce.

Zakres działalności. Najważniejsze wskaźniki za okres

 • Usługi związane z infrastrukturą dla operatorów sieci komórkowych przyniosły 90,5% przychodów (2,328 mld EUR) – o 53% więcej niż w 2021 roku.
 • Działalność w sektorze infrastruktury nadawczej przyniosła 6,5% przychodów (167 mln EUR).
 • Działalność związana z sieciami bezpieczeństwa i sieciami służb ratunkowych oraz rozwiązaniami w zakresie inteligentnego zarządzania infrastrukturą miejską (IoT i Smart Cities) przyniosła 3% przychodu (77 mln EUR).
 • Na dzień 30 września spółka Cellnex dysponowała łącznie 104 808 sprawnymi stacjami bazowymi (z wyłączeniem 21 000 stacji, których uruchomienie jest planowane do roku 2030 i jeszcze nie zakończonych transakcji): 4516 w Austrii, 1502 w Danii, 10 420 w Hiszpanii, 24 015 we Francji, 1890 w Irlandii, 20 921 we Włoszech, 4075 w Holandii, 15 199 w Polsce, 6086 w Portugalii, 7996 w Wielkiej Brytanii, 2791 w Szwecji i 5397 w Szwajcarii. Do tego należy dodać 6969 węzłów DAS i stacji bazowych o małej mocy (ang. small cells).
 • Wzrost organiczny pod względem punktów obecności w stacjach bazowych był wyższy o 5,7% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021, z uwzględnieniem efektu uruchomienia nowych stacji bazowych w tym okresie.

Struktura finansowa

Struktura zadłużenia spółki Cellnex jest elastyczna dzięki różnorodności zastosowanych instrumentów.

 • Zadłużenie netto Grupypo zamknięciu transakcji z CK Hutchison w Wielkiej Brytanii – wynosi 17,1 mld EUR. 77% zadłużenia jest objęte stałą stopą procentową.
 • Po zamknięciu transakcji z Hutchison w Wielkiej Brytanii spółka Cellnex dysponowała płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) w kwocie około 4,3 mld EUR.
 • W ocenie agencji Fitch papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę Cellnex Telecom utrzymują klasę inwestycyjną (BBB-), a w styczniu potwierdzono, że dotyczące ich prognozy są stabilne. Tymczasem agencja S&P potwierdziła ocenę BB+ i stabilną prognozę w marcu.

 

O spółce Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych na najbardziej odległych terenach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje ponad 138 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Struktura działalności spółki Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, sieci nadawcze sygnału audiowizualnego, sieci bezpieczeństwa i sieci służb ratunkowych oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury inteligentnych miast i zarządzania usługami (Smart Cities oraz internet rzeczy [Internet of Things, IoT]).

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych, została też ujęta w zawężonych indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100. Ujęta jest również w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, w tym w Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI. Wśród akcjonariuszy referencyjnych spółki Cellnex można wymienić Edizione, GIC, TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa i Norges Bank.

—————-

[1] Dokument Excel z odnośnymi danymi jest dostępny na stronie www.cellnex.com

[1] Zysk na działalności operacyjnej pomniejszony o zaliczki dla klientów. Z wykorzystaniem tej samej metodyki co w odniesieniu do okresu sześciu miesięcy zakończonego 30 czerwca 2022 r.

[1] Obejmuje skutki późniejszego niż planowane zamknięcia transakcji z CK Hutchison w Wielkiej Brytanii.

[1] Z wyłączeniem zobowiązań leasingowych.

Media Contacts

Social Media

_Global Corporate & Public Affairs Director

Toni Brunet Mauri

_Global Corporate & Business Communication Director

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj