search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 25 Apr 2024
 • ·
 • Finance

Przychody Cellnex za I kw.1 wzrosły o 7% do wysokości 946 mln EUR

Wyniki za okres styczeń–marzec 2024 r.

Wskaźnik EBITDA wzrósł o 7% do wysokości 778 mln EUR dzięki wzrostowi organicznemu punktów obecności (+10,7%)

Spółka Cellnex uzyskała rating klasy inwestycyjnej Standard & Poor’s w marcu, przed docelową datą ustaloną na koniec roku 2024

 • Wskaźniki finansowe i operacyjne[2] odzwierciedlają nasilenie wzrostu organicznego Spółki:
  • Przychód[1]: 946 mln EUR[3] (w porównaniu z 887 mln w I kw. 2023 r.) +7%
  • Skorygowany wskaźnik EBITDA[3]: 778 mln EUR (w porównaniu z 730 mln w I kw. 2023 r.) +7%
  • EBITDA bez uwzględnienia kosztów leasingu (EBITDAaL): 535 mln EUR (w porównaniu z 490 mln w I kw. 2023 r.) +9%
  • Cykliczne lewarowane wolne przepływy pieniężne (RLFCF): 384 mln EUR (w porównaniu z 336 mln w I kw. 2023 r.) +14%
  • Wolny przepływy środków pieniężnych (FCF): 103 mln EUR (w porównaniu z 139 mln w 1 kw. 2023 r.).
  • Mocny wzrost organiczny: +10,7% punktów obecności w stacjach bazowych grupy.
 • Spółka Cellnex ogłosiła sprzedaż swoich jednostek biznesowych w Irlandii na rzecz spółki Phoenix Tower International za 971 mln EUR, co stanowi równowartość 24-krotności EBITDAaL.
 • Spółka potwierdza wytyczne na rok obrotowy 2024 przewidujące przychody[1] między 3,850 a 3,950 mld EUR, wartość wskaźnika EBITDA między 3,150 a 3,250 mld EUR oraz przepływy pieniężne między 250 a 350 mln EUR.
 • Zadłużenie finansowe netto[4] –na marzec 2024 r.– wynosi 17 361 mld EUR. 75% zadłużenia jest objęte stałą stopą procentową.
 • Spółka Cellnex została uznana przez organizację CDP za „Lidera zaangażowania dostawców” (Supplier Engagement Leader) trzeci rok z rzędu za angażowanie swoich dostawców w walkę ze zmianą klimat i działania podjęte w celu zmierzenia i zmniejszenia wpływu swojego łańcucha dostaw na środowisko. Indeks MSCI potwierdził rating AA ESG spółki (maksymalny poziom AAA).

 

Barcelona, 25 kwietnia 2024 r. Spółka Cellnex Telecom przedstawiła swoje wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku. Przychody1 wyniosły 946 mln EUR (+7%), a skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł do 778 mln EUR (+7%) dzięki wyraźnemu wpływowi wzrostu organicznego punktów obecności (+10,7%). EBITDAaL wynosił 535 mln EUR (+9%), co wskazuje na zdyscyplinowane podejście do zarządzania działalnością operacyjną i leasingiem. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 103 mln EUR w porównaniu z 139 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego roku, również ze względu na wpływy pieniężne z drugiej transzy (152 mln EUR) sprzedaży stacji bazowych we Francji, będącej realizacją środków zaradczych przewidzianych przez francuski organ nadzorujący konkurencję po przejęciu spółki Hivory w 2021 r.

Wynik księgowy netto grupy pozostaje ujemny (-39 mln EUR), jednakże stanowi to poprawę o 52 mln EUR na przestrzeni pierwszego kwartału 2023 r. (-91 mln EUR), co odzwierciedla wzrost EBITDA Grupy.

Marco Patuano, Dyrektor wykonawczy spółki Cellnex, podkreślił, że „wszystkie nasze kluczowe wskaźniki –od wskaźników przychodów do przepływów środków pieniężnych oraz kluczowych wskaźników biznesowych dotyczących ekspansji punktów obecności w naszych stacjach bazowych – odzwierciedlają mocny początek roku zgodnie z celami, które ogłoszono w Dniu Rynków Kapitałowych 5 marca w Londynie”.

Patuano dodał, że „robimy duże postępy w „Kolejnym Rozdziale” Cellnex, osiągając najważniejszy cel finansowy wcześniej niż się spodziewaliśmy – rating Klasy inwestycyjnej Standard & Poor’s przed zakończeniem roku 2024”.

Obszary działalności: Najważniejsze wskaźniki za okres

Jak wyjaśniono w Dniu Rynków Kapitałowych, Spółka rozpocznie zgłaszanie przychodów z czterech obszarów działalności, na których skupiła swoją działalność operacyjną::

 • Wieże stanowiły 82% przychodów, z 776 mln EUR (około +5%)3
 • DAS, stacje bazowe o małej mocy i RAN jako usługa przyniosły 6% przychodów (59 mln EUR (około +21%)
 • Światłowody, łączność i elementy obudowy przyniosły 5% przychodów w wysokości 47 mln EUR (około +24%)
 • Nadawanie przyniosło 7% przychodów w wysokości 64 mln EUR (około +2%)

 

Na dzień 31 marca spółka Cellnex dysponowała łącznie liczbą 112 247 sprawnych telekomunikacyjnych stacji bazowych: 23 861 we Francji, 22 559 we Włoszech, 16 227 w Polsce, 13 341 w Wielkiej Brytanii, 8770 w Hiszpanii – na pięciu głównych rynkach Grupy – i całkowitą liczbą 27 489 stacji bazowych w pozostałych krajach, w których działa (6571 w Portugalii, 5498 w Szwajcarii, 4639 w Austrii, 3979 w Holandii, 3158 w Szwecji, 1652 w Danii i 1992 w Irlandii); do tego należy dodać 1892 stacje bazowe nadawcze i inne oraz 10 252 węzły DAS i stacje bazowe o małej mocy.

Wzrost organiczny punktów obecności w stacjach bazowych wynosił +10,7% względem tego samego okresu w roku 2023, z czego 7.5% pochodziło znowych kolokacji w istniejących stacjach bazowych, łącznie 3390, z Portugalią i Włochami na czele w tym obszarze, a 3.2% pochodzi z uruchomienia 1454 nowych punktów obecności w tym okresie, głównie dzięki postępom programów BTS (Built-to-Suit) we Francji, Włoszech i w Polsce.

 

Struktura finansowa

 • Zadłużenie netto Grupy4 wynosi 17 361 mld EUR (w porównaniu z 17 287 mld EUR w roku obrotowym 2023). 75% zadłużenia jest objęte stałą stopą procentową..
 • Spółka Cellnex dysponuje obecnie płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane linie kredytowe) na kwotę około 3,7 mld EUR.
 • Papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę Cellnex Telecom utrzymują swoją klasę inwestycyjną Fitch i S&ampP (BBB-), a dotyczące ich prognozy są stabilne.

 

Selektywna strategia zbycia udziałów zgodna z planem działania Spółki

W ramach „Kolejnego Rozdziału” Spółka przeprowadziła analizę swojej aktualnej obecności i potencjalnej ścieżki w krajach, w których działa, w celu selektywnego kierowania zasobami i wysiłkami na rzecz możliwości rozwoju, które te rynki mogą oferować spółce Cellnex.

W wyniku tej analizy spółka Cellnex ogłosiła 5 marca sprzedaż swoich jednostek biznesowych w Irlandii na rzecz spółki Phoenix Tower International za 971 mln EUR, co stanowi równowartość 24-krotności EBITDAaL. Jednocześnie kontynuuje ocenę możliwości spieniężenia innych aktywów w celu krystalizacji wartości. W tym kontekście ocenia się potencjalne zbycie austriackiej jednostki biznesowej. Oczekuje się, że niewiążące oferty pojawią się w maju, a jeżeli zbycie zostanie zrealizowane, można wziąć pod uwagę wcześniejszy podział/skup akcji własnych, w zależności od dźwigni finansowej i ratingu.

 

O spółce Cellnex Telecom

Spółka Cellnex jest największym operatorem wież i infrastruktury telekomunikacyjnej, oferującym operatorom dostęp do rozległej sieci infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dostępu i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach. Portfolio spółki obejmuje ponad 138 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w 12 krajach europejskich, ze znaczną obecnością w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Spółka Cellnex notowana na hiszpańskiej giełdzie papierów wartościowych została ujęta w zawężonych indeksach IBEX35 i Euro Stoxx 100 i zajmuje wyjątkowe pozycje w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, takich jak CDP, Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI oraz DJSI Europe.

 

[1]Dokument pomocy programu Excel dostępny pod adresem www.cellnex.com.

[2]Z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu i odroczonej płatności w związku z nabyciem Omtel, jak ujawniono w Nocie 19. c) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2023 r.

[3]Uwzględniając mniejszy obwód ze względu na zbycie aktywów we Francji (środki zaradcze).

[4]Z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu i odroczonej płatności w związku z nabyciem Omtel, jak ujawniono w Nocie 19. c) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2023 r.

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj